Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpis Mestskej softenisovej ligy 2010/2011 1. časť.

M E S T S K Ý   Ú R A D

Koordinačná komisia mestských športových súťaží

Nám. osloboditeľov 30

071 01 M i c h a l o v c e

                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

 

Určené:               Vedúcim družstiev III. ročníka mestskej softtenisovej ligy mužov

„ O Pohár primátora mesta Michalovce“.

 

 

 

 

 

 

R O Z P I S

 

III.ročníka mestskej softtenisovej ligy mužov „ O Pohár primátora mesta Michalovce“

pre súťažný ročník 2010/2011.

 

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa riadiaceho orgánu:       Mestský úrad

                                                 Komisia softtenisovej ligy

                                                 Nám. osloboditeľov 30

                                                 071 01 Michalovce

                                                 Tel.056/6864126, 0908322342, 0917650912

                                                 psenko@msumi.sk

 

 

 

 

 

                                              

 

                                               Michalovce, dňa 7.10.2010

 

 

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

 

 1. Vyhlasovateľ          : Viliam Záhorčák, primátor mesta Michalovce

 2. Riadenie                 :  Komisia mestskej softtenisovej ligy MsÚ Michalovce

 3. Usporiadateľ          :  Družstvá určené vo vyžrebovaní na prvých miestach

 4. Termíny                  :  Prvá polovica súťaže -  19. 10. 2010-10. 12. 2010

                                                       Dohrávky -  13.-17.12. 2010                                     

                                       Odvetná časť súťaže – 18. 1. 2011-18. 3.2011

 5. Účastníci                 :  I. liga: Kornaz, Limetka, Dvojka, ŠTB Tím, Štvorka, Mistrál,
   Pohoďáci, SKM Scuderia,

                                       II. liga: ToOŠK Zalužice, SOŠOaS, Hej Rup, Goral Team, Flexio,
                                        North Stars 14, Mestský úrad (kategória nad 50 rokov)

6. Zdravotné zabezp.   :  Všetky družstvá a ich hráči štartujú v súťaži na vlastnú zodpovednosť.

                                      Lekárske prehliadky hráčov a poistné zmluvy sú vecou družstiev.

 7. Hospodárske zabez.: Každé družstvo prihlásené do súťaže štartuje na vlastné náklady a

                                       pred súťažou uhradilo súťažný vklad 10.-€ na hráča.

 8. Informácie               : Mgr. Ivan Pšenko, Mestský úrad-OŠKaŠ, Nám. osloboditeľov 30                              056/6864126, 0908322342, 0917650912,  e-mail: psenko@msumi.sk         

 

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA:

 

 9. Predpis                   :  Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto

                                      rozpisu. Zápas pozostáva z dvoch štvorhier, ktoré sa hrajú na dva

víťazné sety.  Jednotlivé hry sa hrajú sa hrajú bez výhod,  pričom    v prípade zhody 40:40 si prijímajúca strana vyberá stranu, na ktorú sa bude podávať, čiže nasledujúca výmena určí víťaza hry. V každom sete za stavu 6:6 odohrá sa tie-break. V prípade, že po štvorhre je

                                      stav setov 1:1, odohrá sa super tie-break do 10, ktorý musí skončiť

                                      rozdielom dvoch bodov- prijímajúci hráč si volí stranu prijímania.
                                      V celom sete si hráči držia svoju stranu, nemôžu si meniť svoje

                                      postavenie.

Dve štvorhry môže odohrať len jeden hráč družstva, t. j. v stretnutí   môžu hrať minimálne traja a maximálne štyria hráči. V družstvách nad 50 rokov sa povoľuje výnimka dvoch hráčov na súpiske. Hráči musia zápas i ukončiť, nesmú byť striedaní iným hráčom. Hráči si

                                      si rozhodujú sami, sporné loptičky sa riešia dohodou. Hrá sa na

                                      rozmery volejbalového ihriska, hráč podáva na kríž do vyznačeného

                                      súperovho tenisového poľa podania (vzdialenosť 6,40 m od siete).

                                      Domáce družstvo je povinné uvedené pole podania vyznačiť.

                                      Za rozlosovanie štvorhier pred zápasom je zodpovedné domáce

                                      družstvo.

10. Systém súťaže       :  Každý s každým dvojkolovým systémom podľa vyžrebovania.                                                V prvej časti súťaže je povolená maximálne jedna dohrávka na

jedno družstvo (viď.určený termín), v druhej časti dohrávky nie sú povolené.

11. Súťaže                   :  Každý zápas pozostáva z dvoch štvorhier, medzi uvedenými

                                      švorhrami je 10 minútová prestávka.

12. Hracie dni              :  Sú stanovené vo vyžrebovaní, dohrávka sa môže uskutočniť len

                                      so súhlasom softtenisovej komisie v danom týždni, kedy sa má

                                      stretnutie odohrať, resp.v týždni vyhradenom na uvedenú dohrávku.

13. Zostup, postup       :  Z I. ligy po odohratí posledného kola zostupuje do II. ligy družstvo  

                                       umiestnené na poslednom ôsmom mieste, do I. ligy postupuje

                                       družstvo, ktoré po odohratí  posledného kola II. ligy bude umiestnené    

                                       na prvom mieste.                             

14. Riadenie súťaže      :  Riaditeľ súťaže - MUDr.Benjamín Bančej, zástupca primátora,

                                      Tajomník súťaže - Mgr.Ivan Pšenko,

                                      Členovia-  Mgr.Peter Greňa,

                                                        Mgr.Erik Anguš,

                                                        Ing.Radomír Trčka,

                                                        Ing.Viliam Pakán

15. Podmienka štartu   :  a.) pred súťažou

                                           - súpiska družstva potvrdená do 13.10.2010, dopisovanie hráčov                    

                                              na súpisku do 17.12.2010,

                                           - prihláška družstva do súťaže do 13.10.2010,

                                           - zaplatený vklad 10.-€. za každého hráča uvedeného na súpiske

                                              do 13.10.2010,

                                       b.) počas súťaže

                                           - v plnom rozsahu rešpektovať všetky ustanovenia rozpisu súťaže,

                                           - v priebehu súťažného ročníka nie je možný štart hráča z jedného

                                              družstva do družstva druhého,  

                                           - z každého domáceho stretnutia vyhotoviť zápis, za jeho správne                                             vyplnenie a doručenie zodpovedá vedúci domáceho družstva.

16. Zápis o stretnutí     :  Domáci oddiel  zašle do 48 hodín od ukončenia stretnutia s krátkym

                                      hodnotením stretnutia elektronickou poštou na e-mailovú adresu:                                 psenko@msumi.sk

17. Dohrávka              :  So súhlasom komisie a poplatok 5,-€ + náklady na telocvičňu. V prvej

                                      časti súťaže je povolená jedna dohrávka na jedno družstvo, v dru-

                                       hej časti dohrávky nie sú povolené.

18. Čakacia doba        :  Za súperom 15 minút po úradne stanovenom začiatku stretnutia.

19. Protesty                 :  Podávať písomne do 24 hodín od odohratia zápasu s vkladom 10,-€.

                                      V prípade kladného vybavenia protestu, vklad sa vracia

                                      podávajúcemu družstvu, v opačnom prípade prepadá v prospech

                                      riadiaceho orgánu.                                       

20. Loptičky                :  Hrá sa loptičkami žltej farby, značky „North“, ktoré zabezpečuje               

                                      domáce družstvo- na zápas dve nové loptičky. Loptičky si družstvá

                                      zakúpia v športovej predajni MULTI ŠPORT, Nám. oslobodite-                                            ľov 982 (OC Elán), potrebné je zakúpiť dostatočný počet.           

21. Bodovanie             :  Víťazné družstvo získa do tabuľky 3 body, porazené družstvo 0 bo-

                                      dov a v prípade remízy získajú obidve družstvá 1 bod. Víťazom

                                      mestskej softtenisovej ligy stane sa družstvo s najvyšším počtom

                                      dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov dvoch a viac

                                      družstiev rozhoduje o poradí vyšší počet získaných bodov zo vzájom-

                                      ných zápasov. Ak je tento ukazovateľ rovnaký, ďalším kritériom je

                                      vyšší rozdiel setov zo vzájomných zápasov, nakoniec rozhoduje vyšší

                                      podiel setov zo všetkých zápasov v súťaži. Ak nerozhodne ani toto

                                      kritérium, odohrá sa nový zápas na neutrálnej pôde.

22. Kontumácia           :  Za nenastúpenie k stretnutiu po uplynutí čakacej doby.

 

 

 

23. Vylúčenie               :  Za trojnásobné nenastúpenie na stretnutia a v prípade nešportového

                                      správania sa jednotlivca i družstva.

24. Výsledky               :  Budú zverejňované po každom kole na www.softenismi.estranky.cz

25. Ceny                      :  Víťazné družstvo  I. ligy obdrží putovný pohár primátora a pohár za    

                                      víťazstvo v súťaži. V prípade, že sa stane družstvo trikrát víťazom,                             putovný pohár primátora získa do trvalého užívania.

                                      Družstvá I. ligy umiestnené na 2.a 3.mieste a víťaz II. ligy obdržia

                                      pohár za umiestnenie.

26. Schválené              :  Na zasadnutí softtenisovej komisii dňa 28. 9. 2010.

 

 

 

 

 

V Michalovciach, 28. 9. 2010

   

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Peter  G r e ň a, v. r .                                      Mgr. Ivan  P š e n k o

      predseda softtenisovej komisie                            tajomník softtenisovej komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresár vedúcich družstiev a hracie telocvične:

 

 

I. L I G A:

 

  1. DVOJKA              :  Mgr. Erik ANGUŠ,   072 01 Pozdišovce 194

                                      Mobil: 0918 314 719           e-mail: angus.erik@gmail.com

                                      Telocvičňa: II. ZŠ J. Švermu 6, Michalovce

                                      Hrací deň a čas: piatok - 17.00 hod.

 

    

  2. MISTRÁL             :  Mgr. Viliam PAKÁN,  071 01 Michalovce, Narcisova 3

                                      Mobil: 0915 268 202           e-mail:viliam.pakan@upsvar.sk

                                      Telocvičňa: V. ZŠ Školská 2

                                      Hrací deň a čas: utorok - 17.00 hod.

 

 

  3. KORNAZ             :  Marián JAKUBEC,   071 01 Michalovce, Štefánikova 23

                                      Mobil: 0905 205 584           e-mail: jakubec.marian@zoznam.sk

                                      Telocvičňa: IV. ZŠ Komenského 1

                                      Hrací deň a čas: piatok -  17.00 hod.

 

  4. POHOĎÁCI         :  Mgr. Maroš DEMKO,  071 01 Michalovce, Jilemnického 39

                                      Mobil: 0918 605 776           e-mail: marosdemko@gmail.com

                                      Telocvičňa: ZŠ Zalužice       

                                       Hrací deň a čas: štvrtok  - 17.00 hod.

 

 

  5. ŠTVORKA           :  Mgr. Jaroslav SEMKO,   071 01 Michalovce, Tulipánová 7

                                      Mobil: 0903 189 312           e-mail: skcmi@pobox.sk

                                      Telocvičňa: IV. ZŠ Komenského 1

                                      Hrací deň a čas: piatok  - 17.00 hod.

 

 

 6. SKM SCUDERIA: Ing. Slavomír VLČOK,   071 01 Michalovce, Svornosti 1

                                       Mobil: 0908 714 072           e-mail: slavomir.vlcok@eurovia.sk

                                      Telocvičňa: III. ZŠ Moskovská 1

                                      Hrací deň a čas: utorok  - 18.30 hod.

 

 

 7. ŠTB TÍM               :  Ing.Radomír TRČKA,   071 01 Michalovce, prof. Hlaváča 16

                                      Mobil: 0905 971 101                       e-mail:      -

                                      Telocvičňa: III. ZŠ Moskovská 1

                                      Hrací deň a čas: utorok - 18.30 hod.           

 

 

 8. LIMETKA             :  Mgr. Ladislav POPOVIČ,  073 01 Sobrance, Tyršova C2/E

                                      Mobil: 0908 617 999            e-mail. popovicovajana@centrum.sk

                                      Telocvičňa:  SOŠ OaS, Školská 4

                                      Hrací deň a čas: piatok  - 16.00 hod.

Adresár vedúcich družstiev a hracie telocvične:

 

 

II. L I G A:

 

 

 

  1. HEJ RUP               :  Ing. Norbert HOCKO, 071 01 Michalovce, Okružná 13

                                      Mobil: 0918 974 413           e-mail: hoko77@gmail.com

                                       Telocvičňa: II. ZŠ J. Švermu 6

                                      Hrací deň a čas: štvrtok - 17.00 hod.

 

                       

  2. SOŠOaS               :  Mgr. Peter PISKAY,   071 01 Michalovce, Šafárikova 1

                                      Mobil: 0918 751 092           e-mail: piskayp@centrum.sk   

                                      Telocvičňa: SOŠOaS Školská 4,

                                      Hrací deň a čas: štvrtok - 17.00 hod.

 

 

  3. TO OŠK Zalužice  :  Ing.Radomír TOMÁŠ,   072034 Zalužice 418

                                      Mobil: 0905 644 357           e-mail: tomas@gnoma.sk

                                      Telocvičňa: ZŠ Zalužice       

                                      Hrací deň a čas: štvrtok - 19.00 hod.

 

 

  4. MsÚ                      :  Mgr.Ivan PŠENKO, 071 01 Michalovce, J. Hollého 77

                                      Mobil: 0908 322 342           e-mail: psenko@msumi.sk

                                      Telocvičňa : IV. ZŠ Komenského 1

                                       Hrací deň a čas: piatok 19.00 hod.

 

 

  5. Goral Team           :  Dušan DUDÍK,  073 01 Sobrance,  Gagarinova 3

                                      Mobil: 0905 470 490           e-mail: kb24@centrum.sk

                                      Telocvičňa: Gymnázium P.Horova

                                      Hrací deň a čas: utorok  - 17.00 hod.

 

 

  6. Flexio                    : Ondrej Hrabovský,  071 01 Michalovce, Kukorelliho 1

                                      Mobil: 0907 2367 491         e-mail: progy@azet.sk

                                      Telocvičňa: I.ZŠ T.J.Moussona

                                      Hrací deň a čas: streda  - 17.00 hod.

 

 

  7. North Stars 14       :  Ing.Adrián Pajunk,   071 01 Michalovce, Severná 14

                                      Mobil: 0908 375 955           e-mail: adripajo@gmail.com

                                      Telocvičňa: I.ZŠ T.J.Moussona 4

                                      Hrací deň a čas: streda  - 17.00 hod.